Aestimo

Oferta

 • Raporty Oceny Technologii Medycznej
  oraz wsparcie w procesie refundacji
 • Publikacje naukowe
 • Szkolenia
 • Dedykowane analizy i opracowania
HTA

Raporty HTA i wsparcie w procesie refundacji

Specjalizujemy się w opracowywaniu analiz stanowiących załączniki do wniosku do Ministra właściwego do spraw zdrowia o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub zmianę urzędowej ceny zbytu (zgodnie z art. 24 Ustawy refundacyjnej)

Pełny raport oceny technologii medycznych obejmuje:

APD

APD -

analiza problemu decyzyjnego stanowi przegląd podstawowych informacji i plan wykonania raportu HTA

AKL

AKL -

analiza kliniczna oparta na przeglądzie systematycznym oraz jakościowej i ilościowej syntezie danych klinicznych umożliwia porównawczą ocenę skuteczności i bezpieczeństwa w określonej populacji w porównaniu z odpowiednimi komparatorami (REA, z ang. relative efficacy/effectiveness assessment )

Wykres leśny metaanalizy
Metaanaliza sieciowa

AE

AE -

analiza ekonomiczna polega na porównaniu kosztów i wyników zdrowotnych ocenianej technologii medycznej z interwencjami opcjonalnymi, z perspektywy płatnika publicznego oraz łącznej perspektywy płatnika publicznego i świadczeniobiorców w odpowiednim horyzoncie czasowym. Wyniki analizy użyteczności kosztów są następnie odnoszone do aktualnego progu opłacalności

Drzewo decyzyjne Markowa
Wykres rozrzutu wyników probabilistycznej analizy kosztów-użyteczności

AWB

AWB -

analiza wpływu na system ochrony zdrowia w Polsce wszechstronnie ocenia konsekwencje decyzji dotyczącej finansowania rozważanej technologii medycznej ze środków publicznych, obejmując analizę wpływu na budżet (BIA, z ang. budget impact analysis) oraz aspekty etyczne, społeczne, prawne oraz wpływ na organizację udzielania świadczeń

Koszty inkrementalne płatnika w analizie wpływu na budżet
Wykres tornado dla analizy wrażliwości – zmiany inkrementalnych wydatków płatnika względem analizy podstawowej

AR

AR -

analiza racjonalizacyjna przedstawia rozwiązania, których wdrożenie spowoduje uwolnienie środków publicznych w wielkości odpowiadającej co najmniej wzrostowi kosztów wynikającemu z analizy wpływu na system ochrony zdrowia w Polsce

Bilans wydatków płatnika publicznego – alternatywne rozwiązania budżetowe
Pomagamy w przygotowaniu innych dokumentów, stanowiących uzupełnienie wniosku refundacyjnego

Oceniamy merytorycznie propozycje zapisów dotyczących stosowania leku albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w programie lekowym, obejmujących kryteria włączenia do programu, kryteria wyłączenia z programu, dawkowanie, sposób monitorowania programu, w tym monitorowania efektów leczenia

Nasze wsparcie obejmuje także:
 • opracowanie odpowiedzi na pisma AOTMiT (zgodność z minimalnymi wymaganiami i analiza weryfikacyjna – AWA) oraz Ministerstwa Zdrowia
 • pomoc przy przygotowaniu dokumentów związanych z negocjacjami cenowymi, w tym nowych propozycji cenowych, wariantów strategii Market Access, propozycji instrumentów dzielenia ryzyka (RSS, z ang. Risk Sharing Scheme), ofert kompleksowych, dodatkowych kalkulatorów, itp.
 • opracowanie materiałów niezbędnych do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Dedykowane analizy i opracowania

 • Ekspertyzy wstępne (z ang. rapid review) i studium wykonalności projektu (z ang. feasibility study)
 • Audyt raportów HTA
 • Merytoryczne wsparcie strategii refundacyjnej Market Access (opracowanie kalkulatorów refundacyjnych i propozycji umów dzielenia ryzyka – RSS)
 • Badania w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (RWD, z ang. real world data; RWE, real world evidence)
 • Badania kwestionariuszowe i rejestrowe, bazujące na gromadzeniu danych z dokumentacji medycznej lub w oparciu o opinie panelu ekspertów, które następnie są opracowywane zgodnie z ich przeznaczeniem (publikacja, analiza wewnętrzna)
 • Innego rodzaju opracowania wymagające wyszukiwania oraz przetwarzania i analizy informacji medycznych i naukowych

Publikacje

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych, w języku polskim i angielskim :

 

 • pełnotekstowych do prestiżowych czasopism krajowych i zagranicznych
 • doniesień konferencyjnych i plakatów

Pracujemy zarówno na dostarczonych opracowanych wynikach, jak i w oparciu o wykonywane przez nas analizy

Szkolenia

 • Specjalizujemy się w obszarze EBM (z ang. Evidence Based Medicine) oraz modelowaniu ekonomicznym
 • Na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenia dopasowane do potrzeb